EKİM DEVRİMİ’NİN ANATOMİSİ (KEMAL ERDEM)

EKİM DEVRİMİ’NİN ANATOMİSİ (KEMAL ERDEM)

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

BÖLÜM-1: BOLŞEVİKLER VE EKİM DEVRİMİ
Giriş


1- Çarlık Rusyası’nın Ekonomik Yapısı ve Bolşevik Parti
2- Ekim Devrimi ve Lenin ve Bolşeviklerin Küçük-Burjuva Sosyalizmi
3- “İşçi Denetimi ve Kontrolü“ mü Yoksa “Komünist Üreticilerin Denetimi ve Kontrolü“ mü ?
4- “Politik Brest-Litovsk”un “Ekonomik Brest-Litovsk” ile Birleştirilmesi
5-  Savaş Komünizmi ve Bürokratizmin Gelişmesi
6- Savaş Komünizmi ve Sosyal Şovenizmin Gelişmesi

a- Sovyet Hükümeti ve Ukrayna
b- Sovyet Hükümeti ve Sibirya
c- Sovyet Hükümeti ve Transkafkasya

7- « Savaş Komünizmi », III. Enternasyonal’in Revizyonist Kuruluşu ve Avrupa ve Dünya Sosyalist Devriminin Yenilgisi (I)

a- Değerlerin Dünya Çapında Üretim Fiyatlarına Dönüşmesi ve Dünya Çapında Genel Bir Kar Oranının Oluşumu ve Güç Dengesi Teorisi
b- Genel Kar Oranının Dünya Çapında Rekabet Yolu ile Eşitlenme Baskısı ve Üstyapı
c- Genel Kar Oranlarının Dünya Çapında Eşitlenmesi ve Emperyalist Rekabet
d- Genel Kar Oranlarının Dünya Çapında Rekabet Yolu ile Eşitlenmesi ve Çarlık Rusyası
e- Genel Kar Oranlarının Dünya Çapında En Büyük Sermaye Katmanının Kar Oranlarına Göre Eşitlenme Eğilimi ve Ekim Devrimi
f- Yeni Uluslararası Düzen (Denge) ve Bolşevik İktidar

8- « Savaş Komünizmi », III. Enternasyonal’in Revizyonist Kuruluşu ve Avrupa ve Dünya Sosyalist Devriminin Yenilgisi (II)
9- Sovyet Politik Biçimi ve Tarihsel Karakteri

10-Lenin ve “Leninizm”

a- Felsefi Yöntemde Yetersizlik
b- Genel Olarak Marksist Ekonomi Teorisini ve Emperyalist Dünya Ekonomisini Özel Olarak da Rus Ekonomisinin Doğasını Anlamada Yetersizlik
c- Çarlığın Politik Karakterini Anlamada ve Stratejik ve Taktikte Yetersizlik
d-Köylü Sorununda Yetersizlik
e - Marksist Devlet ve Proletarya Diktatörlüğü Teorisinde Yetersizlik
 f-  Komünizm ve Sovyet Örgütlenmesi Teorisinde Yetersizlik
g- Ulusal Sorun ve Enternasyonalizmde Yetersizlik

11- 1.Bölümün Sonucu

 
BÖLÜM-2: GENEL HATLARIYLA "MODERN EMPERYALİZM"

1- Emeğin İç Yapısında Devrim   
2- İletişim Ve Ulaştırma Araçlarında Devrim
3- Üretimin Dünya Ölçeğinde Yoğunlaşması ve Modern Tekeller
4- Yeni Uluslararası İşbölümü
5- Sermayenin Yoğunlaşması ve Merkezileşmesi
6- Sermaye İhracının Yeni Temeli
7- Modern Emperyalizm ve Tarım
8- Yeni Sömürgecilikten Modern Sömürgeciliğe
9- Kapitalizmin Dünya Devleti ve "İçsavaş"

BÖLÜM-3: KAPİTALİZMİN EN GELİŞMİŞ BİÇİMİ OLARAK “MODERN EMPERYALİZM”

BÖLÜM-4: SOVYET MODERN REVİZYONİZMİNİN TOPLUMSAL EKONOMİK TEMELİ ÜZERİNE

1- Sovyet Modern Revizyonizminin Toplumsal Ekonomik Temeli Nedir?
2- Küçük-burjuva Teknokratlar ve İşçi Aristokrasisi
3- Sovyetler Birliği ve Dünya Ekonomisi
4- Modern Revizyonizm Ve Dünya Bağlamı
5- Modern Revizyonizmin Oluşum Ve Gelişiminin Tarihsel Koşulları: Uluslararası Ve Ulusal Etkenlerin Bileşkesi
6- SB’nin Uluslararası Emperyalizm İle Entegrasyonu Ve Ara Sınıfların Durumu

BÖLÜM-5: KOMÜNİZM VE TARİHSEL KAPİTALİZM
 
BÖLÜM-6: MARKSİZM VE "EKONOMİK ANARŞİZM"
(Tarihsel Kapitalizm Karşısında Marksizm)

1- "Ekonomik Anarşizm"in İdeolojik Kökenleri
2- Marx ve "Ekonomik Anarşizm"
3- Sonuç

KAYNAKLAR

Dosyalar